EDUKACJA PRAWNA

Głównym celem projektu jest wsparcie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz pedagogów, psychologów, wychowawców  w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej poprzez wyposażenie ich  w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji prawnej.

W ramach organizowanych szkoleń realizowany jest następujący program:

 1. Wprowadzenie do podstaw prawa naturalnego i stanowionego oraz refleksja nad postawą młodych ludzi wobec zasad:
 • Relacja zasad prawa naturalnego i reguł prawa stanowionego
 • Pełnoletność a dorosłość
 • Odpowiedzialność a konsekwencje
 • Ograniczenia, nakazy i zakazy
 • Rola artykułu 30 Konstytucji RP w systemie prawnym w Polsce
 1. Sieć internetowa a różne gałęzi prawa z nią związane – praca w oparciu o kazusy prawne:
 • Ustawa o danych osobowych a korzystanie z internetu przez młodzież
 • Prawo autorskie i ochrona wizerunku w sieci
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a masowe mailingi
 • Kodeks wykroczeń a nękanie – prezentacja odpowiednich kazusów
 • Kodeks karny a stalking, groźby i znieważanie w internecie
 • Prawo międzynarodowe na przykładzie konwencji praw dziecka
 1. Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień oraz jej miejsce w systemie prawnym w Polsce.
 1. Postępowanie cywilne a postępowanie karne: zakres rozpoznawanych spraw, tryb procesowy i nieprocesowy, tryb oskarżenia, strony postępowania, instancje.
 1. Prezentacja dostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji prawnej.

 Koordynatorką projektu jest Edyta Mierzwa, tel. 302 19 91 w.24


http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/173991875.pdf
http://centrumedukacjiprawnej.pl/wp-content/uploads/2014/11/SCENARIUSZE_DRUK_OK.pdf http://www.inpris.pl/przedsiewziecia/twoje-prawo/ http://edukacjaprawna.gov.pl/Materia-y-do-pobrania.html