1. Agresja w przedszkolu i szkole podstawowej. Gry i zabawy ruchowe przydatne w rozładowaniu agresji u dzieci (NOWOŚĆ!)
 2. Arteterapia w edukacji
 3. Atrakcyjny przekaz treści – infografiki, mapy myśli, memy, interaktywne obrazy
 4. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 5. Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego
 6. Budowanie wizerunku szkoły i promocja placówki
 7. Depresja dzieci i młodzieży
 8. Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów z zaburzeniami
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 10. Dziecko z FAS w szkole
 11. Dziecko z wadą słuchu w placówce oświatowej
 12. Edukacja antydyskryminacyjna w szkole
 13. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu
 14. Ewaluacja zewnętrzna w przedszkolu
 15. Higiena głosu dla nauczycieli - podstawowe zasady
 16. Inteligencja wieloraka
 17. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?
 18. Jak rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży?
 19. Jak skutecznie motywować?
 20. Jak zbudować efektywny zespół?
 21. Kartkówki xxi w., czyli wykorzystanie platform edukacyjnych kahoot i quizizz do tworzenia narzędzi umożliwiających weryfikację wiedzy uczniów w trybie on line
 22. Kierowanie konfliktami
 23. Kieruję uczniami, wychowuję i uczę - rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 24. Komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu
 25. Komunikuję się skuteczniej
 26. Kreatywna praca z dzieckiem - zabawy twórcze, rozwijające wyobraźnię, koncentrację uwagi dla dzieci w wieku przedszkolnym (NOWOŚĆ!)
 27. Kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola. Jak rozmawiać z „trudnym” rodzicem (NOWOŚĆ!)
 28. Kształtowanie pozytywnych relacji z uczniami
 29. Metafora i bajka jako nowatorskie metody pracy z uczniem
 30. Metody aktywizujące ucznia w procesie uczenia się
 31. Metoda projektów w przedszkolu
 32. Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem przedszkolnym
 33. Metody rozwijania i wspomagania pamięci i kreatywności
 34. Modele rozwiązywania problemów
 35. Nadzór pedagogiczny dyrektora: ewaluacja, kontrola, wspomaganie
 36. Narzędzia interaktywne w pracy nauczyciela – quizy online
 37. O skutecznej komunikacji, czyli jak rozmawiać, by się porozumiewać
 38. O współpracy z rodzicami oraz o jej  wpływie  na jakość oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych w szkole
 39. Ocena rozwojowa/kształtująca/opisowa
 40. Pedagogika Gestalt
 41. Praca w chmurze - wykorzystanie konta gmail
 42. Praca z dzieckiem o wyjątkowych potrzebach rozwojowych
 43. Program własny
 44. Projekt edukacyjny. metoda projektów
 45. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 46. Przemoc emocjonalna – objawy i skutki
 47. Przemoc w szkole i w domu - jak ją rozpoznać
 48. Retoryka praktyczna. jak uczyć skutecznego porozumiewania się
 49. Retoryka praktyczna. jak uczyć przekonywania
 50. Rodzice w szkole
 51. Rola i zadania wychowawcy klasowego
 52. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół w kontekście konkursów z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego
 53. Rozwiązywanie konfliktów
 54. Rozwój mowy dziecka
 55. Róbmy koło bawmy się wesoło - zabawy muzyczne ogólnorozwojowe i nie tylko (NOWOŚĆ!)
 56. Sposoby motywowania dzieci w przedszkolu
 57. Skuteczna komunikacja
 58. Sztuka motywacji, czyli jak sprawić, by chciało się chcieć
 59. Świat prezentacji – powerpoint, prezi, emaze
 60. Techniki nauki czytania i pisania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (NOWOŚĆ)
 61. Techniki pamięciowe i metody szybkiego czytania
 62. Techniki trenerskie w pracy nauczyciela
 63. TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela
 64. Trening kreatywności, wprowadzenie do neurodydaktyki
 65. Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych – wykorzystanie narzędzi online
 66. Twórcze czytanie nie tylko na lekcjach polskiego
 67. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej
 68. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasie szkolnej
 69. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej
 70. Utrzymanie dyscypliny w klasie
 71. Warsztat pracy młodego nauczyciela – tworzenie i doskonalenie
 72. Warsztaty motywacyjne
 73. Warunki  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie  oraz  zagrożonych niedostosowaniem  społecznym.
 74. Współpraca przedszkola z rodzicami – przykłady dobrej praktyki
 75. Współpraca z instytucjami kultury
 76. Wychowawca, czyli kto? o roli, znaczeniu i obowiązkach nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 77. Wzajemne relacje i formy współpracy szkoły z rodzicami
 78. Zabawy logopedyczne
 79. Zarządzanie sobą w czasie
 80. Zespół ds. opiniowania programów nauczania w szkole
 81. Zły uczeń - o przyczynach, profilaktyce oraz możliwościach pomocy uczniom doświadczającym trudności szkolnych
 82. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz ze specyficznymi trudnościami w zachowaniu (NOWOŚĆ)
 83. Jak być dobrym wychowawcą w przedszkolu - pomóc dziecku z trudnościami w zachowaniu (zaburzenia emocjonalne, ADHD, spektrum autyzmu) (NOWOŚĆ)
 84. Zaburzenia zachowania u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - jak sobie z nimi radzić (NOWOŚĆ)
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 

Oferta szkoleń rad pedagogicznych

Wybrane z oferty szkolenie można zamówić przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do Gliwickiego Ośrodka Metodycznego faksem 32 302 19 91 lub (po zeskanowaniu) mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony po przesłaniu karty zgłoszenia, poprzez indywidualne kontakty z zamawiającą szkołą, przedszkolem lub placówką.

Cena szkoleń rad pedagogicznych

- 150 zł/godz. lekcyjna  w Gliwicach

- 180 zł/godz. lekcyjna poza Gliwicami (do 30 km)

Ceny szkoleń zamawianych, prowadzonych wyłącznie metodami warsztatowymi, a także z ograniczeniami liczby uczestników, mogą być ustalane odrębnie.

Przy większej liczbie uczestników lub większej odległości od Ośrodka stawki podlegają negocjacjom.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj – POBIERZ

KOD SZKOLENIA

RP-1

WARUNKI  ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH  SPOŁECZNIE  ORAZ  ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM  SPOŁECZNYM

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • omawia podstawę prawną organizowania nauki, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • definiuje pojęcie „kształcenie specjalne” oraz wskazuje rozwiązania praktyczne dotyczące organizowania kształcenia specjalnego
 • dokonuje analizy IPET i WOPFU, wskazuje sposoby tworzenia tych dokumentów oraz ich ewaluacji
 • omawia formy i sposoby świadczenia specjalistycznej pomocy uczniom dostosowanej do rodzaju trudności, potrzeb rozwojowych praz możliwości psychofizycznych uczniów.

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

 

KOD SZKOLENIA

RP-2

UCZEŃ Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W KLASIE SZKOLNEJ

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • omawia  podstawę prawną organizowania nauki, wychowania i opieki dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • przedstawia  charakterystykę uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki procesów poznawczych
 • omawia zasady tworzenia WOPFU i IPET ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania form i metod pracy oraz treści nauczania i sposobu oceniania
 • omawia formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej dostosowanej do rodzaju trudności, potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych  uczniów.

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

 

KOD SZKOLENIA

RP-4

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
W KLASIE SZKOLNEJ.

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • omawia  podstawę prawną organizowania nauki, wychowania i opieki dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • przedstawia  charakterystykę uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki procesów poznawczych
 • omawia podstawę programową dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na I, II i III etapie edukacji
 • omawia zasady tworzenia WOPFU i IPET z uwzględnieniem konieczności dostosowania form i metod pracy oraz treści nauczania i sposobu oceniania
 • omawia formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej dostosowanej do rodzaju trudności, potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

 

KOD SZKOLENIA

RP-5

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
W KLASIE SZKOLNEJ

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • omawia  podstawę prawną organizowania nauki, wychowania i opieki dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • przedstawia  charakterystykę uczniów  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem specyfiki ich systemów percepcyjnych oraz trudności społecznych i emocjonalnych
 • omawia zasady tworzenia WOPFU i IPET ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania form i metod pracy oraz treści nauczania i sposobu oceniania
 • omawia formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej dostosowanej do rodzaju trudności, potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych  uczniów.

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

 

KOD SZKOLENIA

RP-6

ZŁY UCZEŃ - O  PRZYCZYNACH, PROFILAKTYCE ORAZ MOŻLIWOŚCIACH POMOCY UCZNIOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI SZKOLNYCH

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • kategorie najczęściej pojawiających się trudności szkolnych
 • dlaczego? –czyli w poszukiwaniu źródeł  trudności
 • jak poznać ucznia i dlaczego warto go rozumieć
 • kontakt, czyli o  porozumiewaniu się
 • jak pomagać, by pomagać skutecznie

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

 

KOD SZKOLENIA

RP-7

O SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, CZYLI JAK ROZMAWIAĆ, BY SIĘ POROZUMIEWAĆ

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Zakres merytoryczny

 • czym jest komunikacja i w jaki sposób determinuje efektywność działań
 • o szkolnych konfliktach, trudnościach, nieporozumieniach…  oraz o  ich przyczynach i sposobach rozwiązywania
 • strategie w komunikacji, czyli mediacje, negocjacje , rozmowa
 • komunikacja doskonała, czyli jaka?
 • skuteczne porozumienie  jako sukces i  efektywna profilaktyka konfliktów

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

 

KOD SZKOLENIA

RP-8

O WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI ORAZ O JEJ  WPŁYWIE  NA JAKOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • współcześni rodzice- ich prawa i obowiązki wobec dzieci i szkoły
 • „trudny rodzic” –próba definicji pojęcia oraz klasyfikacji „trudności”
 • bariery w efektywnej współpracy  rodzic – nauczyciel oraz sposoby ich pokonywania
 • granice zawodowe i ich rola w zapewnieniu dobrych relacji z rodzicami oraz zachowaniu bezpieczeństwa nauczycieli
 • współpraca z rodzicami – formy i sposoby, czyli rozwiązania praktyczne

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

 

KOD SZKOLENIA

RP-9

SZTUKA MOTYWACJI, CZYLI JAK SPRAWIĆ, BY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • wychowanie ukierunkowujące jako element metodyki nauczania
 • motywacja, czyli właściwie co?
 • co, kiedy, jak i dlaczego zabija motywację uczniów
 • rodzaje motywacji oraz sposoby ich praktycznego wykorzystywania w nauczaniu i wychowaniu
 • kiedy nauczyciel może skutecznie motywować swoich uczniów?

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

 

KOD SZKOLENIA

RP-10

WYCHOWAWCA, CZYLI KTO? O ROLI, ZNACZENIU
I OBOWIĄZKACH NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni

Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • współczesny nauczyciel - jego obowiązki i powinności  w procesie dydaktyczno- wychowawczym
 • wychowanie czyli co?- o stylach, rodzajach i sposobach oddziaływań wychowawczych
 • kiedy nauczyciel może być skuteczny, czyli wgląd w siebie i nieco autorefleksji

Prowadzący

Małgorzata Błotnicka - doradca metodyczny ds. kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

 

KOD SZKOLENIA

RP-11

TWÓRCZE CZYTANIE NIE TYLKO NA LEKCJACH POLSKIEGO

Czas trwania

3h

Adresaci

Nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele przedszkola

Zakres merytoryczny

Przyczyny analfabetyzmu wtórnego i funkcjonalnego. Traktowanie czytania, jako czynności mechanicznej. Twórcze czytanie tekstów dobranych do wieku i umiejętności uczniów. Prawidłowy dobór lektury, pomagającej w twórczym czytaniu. Konstruowanie twórczych pytań do tekstu. Najczęściej popełniane błędy w procesie nauki czytania i późniejszej edukacji. Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie tekstu.

Prowadzący

Ewa Fugowska - doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

 

KOD SZKOLENIA

RP-12

WARSZTAT PRACY MŁODEGO NAUCZYCIELA – TWORZENIE I DOSKONALENIE

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • przepisy prawa oświatowego,
 • przygotowanie nauczyciela do lekcji,
 • wybór programu nauczania (podręczniki, oprawa metodyczna),
 • tworzenie programu własnego,
 • plan dydaktyczny w świetle reformy programowej,
 • tworzenie projektu edukacyjnego,
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • ewaluacja pracy,
 • konspekt lub scenariusz lekcji,
 • awans zawodowy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-13

ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • zmiany prawne - ustawa o systemie oświaty i rozporządzenia ujmujące kwestię wyboru programów nauczania i podręczników,
 • zadania zespołu ds. opiniowania programu w placówce,
 • cele i kompetencje zespołu oraz jego koordynatora,
 • kryteria oceny programów i podręczników,
 • omówienie procedur związanych z dopuszczaniem programów do użytku w placówce.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-14

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI LOGOPEDYCZNYMI I DYSFUNKCJAMI TYPU- DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA.

Czas trwania

3h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Prawne aspekty dostosowywania wymagań edukacyjnych,
 • interpretacja zaleceń poradni,
 • obserwacja i diagnoza wspomagająca nauczyciela,
 • projektowanie elementów indywidualnego programu terapeutyczno - edukacyjnego,
 • studium przypadku,
 • współpraca z pedagogiem, wychowawcą i rodzicami - sposoby delegowania zadań,
 • omówienie procedur związanych z dopuszczaniem programów do użytku w placówce.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-15

PROJEKT EDUKACYJNY. METODA PROJEKTÓW

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • projekt edukacyjny jako skuteczna metoda w procesie dydaktycznym,
 • symulacja myślenia projekcyjnego,
 • sposoby konstruowania projektów,
 • zasady wpisywania projektu do planu pracy dydaktycznej,
 • zasady realizacji i ewaluacji projektów.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-16

HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI - PODSTAWOWE ZASADY

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkół ogólnodostępnych.

Zakres merytoryczny

 • Symptomy wskazujące na zagrożenia dysfunkcjami,
 • prawidłowe oddychanie,
 • zasady higienicznej artykulacji w różnych sytuacjach szkolnych: lekcja, dyżur na przerwie, konsultacje, wygłaszanie prezentacji w auli itp.,
 • jak higienicznie posługiwać się głosem od 8.00 do 16.00?,
 • podstawowe zasady prawidłowej artykulacji.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe - doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-17

UTRZYMANIE DYSCYPLINY W KLASIE

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy.

Zakres merytoryczny

 • Zasady skutecznego wzmacniania zachowań dzieci i młodzieży,
 • jak rozpoznać w co grają uczniowie,
 • podstawy dobrej dyscypliny.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-18

KIERUJĘ UCZNIAMI, WYCHOWUJĘ I UCZĘ -ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Czas trwania

4h

Adresaci

pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele.

Zakres merytoryczny

 • Ćwiczenia pozwalające rozwijać inteligencję emocjonalną u nauczycieli i uczniów, wychowanków,
 • kierowanie uczuciami,
 • sztuka motywowania w praktyce

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

Cena - 600 zł w Gliwicach - maksymalnie 30 osób
- 720 zł poza Gliwicami (do 20 km) - maksymalnie 30 osób

 

KOD SZKOLENIA

RP-19

KIEROWANIE KONFLIKTAMI.

Czas trwania

4h

Adresaci

wychowawcy klas, wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych,
wychowawcy domów dziecka.

Zakres merytoryczny

 • Style rozwiązywania konfliktów,
 • psychologiczne przeszkody w rozwiązywaniu konfliktów,
 • mediacje i negocjancie w rozwiązywaniu konfliktów.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-20

WZAJEMNE RELACJE I FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Czas trwania

4h

Adresaci

wychowawcy klas, wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Partnerstwo i podmiotowość relacji rodzice – szkoła,
 • zasady skutecznej organizacji współpracy szkoły z rodzicami,
 • zasady współpracy z dorosłymi.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-21

ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO

Czas trwania

4h

Adresaci

wychowawcy klas

Zakres merytoryczny

 • Kompetencje i działania wychowawcy klasy,
 • kategorie zadań wychowawcy klasy,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-22

JAK ROZWIJAĆ I WZMACNIAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas,
wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Analiza pojęcia poczucie własnej wartości,
 • diagnoza różnicowa pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
 • poznanie zasad i sposobów budowania oraz wzmacniania poczucia własnej  wartości.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-23

METODY ROZWIJANIA I WSPOMAGANIA PAMIĘCI I KREATYWNOŚCI.

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Techniki mnemotechniczne w pracy z uczniem,
 • mapy pamięci i maszyny pamięci, łamigłówki, rebusy,
 • rytm i rym w nauczaniu,
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-24

MODELE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Czas trwania

4h

Adresaci

nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy klas,

wychowawcy świetlic szkolnych i opiekuńczych.

Zakres merytoryczny

 • Poznanie założeń podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu,
 • modele rozwiązywania problemów,
 • wyzwalanie własnej aktywności u osób poszukujących pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i problemowych,
 • poznanie zasad i sposobów motywowania innych do zmiany,
 • ćwiczenie umiejętności stosowania pytań otwartych i skalujących.

Prowadzący

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-33

EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA W SZKOLE

Czas trwania

2 spotkania x 3h

Zakres merytoryczny

Część teoretyczna:

 1. Czym jest dyskryminacja.
 2. Formy dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji).
 3. Dyskryminacja pozytywna.
 4. Jak rozpoznać dyskryminację.
 5. Dyskryminacja a przepisy prawne.
 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji.

Część warsztatowa:

Praktyczne ćwiczenia kształtujące wrażliwość antydyskryminacyjną (ćwiczenia są dostosowane do wieku uczniów, z którymi będą pracować nauczyciele)

Prowadzący

Edyta Mierzwa – Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-36

ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ W KONTEKŚCIE KONKURSÓW Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Czas trwania

2 spotkania x 3h

Zakres merytoryczny

Część teoretyczna:

 1. Wymagania zawarte w SzOOP dla RPO WŚ (Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów; Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami); Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego; Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.)
 2. Opracowanie Indywidualnej Diagnozy Szkolnej – dokumenty niezbędnego w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Część warsztatowa:

 1. Przygotowanie merytoryczne oferty z uwzględnieniem kryteriów wyboru
 2. Przygotowanie techniczne oferty – praca w generatorze LSI

Prowadzący

Edyta Mierzwa – Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-37

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnicy na szkoleniu poznają:

1. Model PBP (porozumienia bez przemocy);
2. Sposoby wykorzystanie modelu PBP dla doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzący

Maria Czerwińska dyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, członkini grupy Superbelfrzy RP. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; pełni role trenera, mentora oraz kierownika w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej (Aktywna edukacja, Akademia uczniowska), w kursie e-learningowym oraz prowadząc szkolenia z Oceny Rozwojowej.

 

KOD SZKOLENIA

RP-38

OCENA ROZWOJOWA/KSZTAŁTUJĄCA/OPISOWA

 

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnicy na szkoleniu poznają:

1. Zasady strategii oceniania kształtującego;

2. Sposób formułowania celów i kryteriów sukcesu;

3. Strukturę informacji zwrotnej i sposoby jej formułowania.

Prowadzący

Prowadzący Maria Czerwińska dyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, członkini grupy Superbelfrzy RP. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; pełni role trenera, mentora oraz kierownika w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej (Aktywna edukacja, Akademia uczniowska), w kursie e-learningowym oraz prowadząc szkolenia z Oceny Rozwojowej.

 

KOD SZKOLENIA

RP-39

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ?

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnicy na szkoleniu poznają:
1. Fazy rozwoju grupy;
2. Cechy efektywnych zespołów;
3. Znaczenie komunikacji w pracy zespołowej.

Prowadzący

Maria Czerwińska dyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, członkini grupy Superbelfrzy RP. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; pełni role trenera, mentora oraz kierownika w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej (Aktywna edukacja, Akademia uczniowska), w kursie e-learningowym oraz prowadząc szkolenia z Oceny Rozwojowej.

 

JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ?

KOD SZKOLENIA

RP-40

INTELIGENCJA WIELORAKA

Czas trwania

3h.

Adresaci

Rady Pedagogiczne

Zakres merytoryczny

Wieloraka inteligencja jako jeden z czynników wspierających karierę ucznia - wprowadzenie w teorię H. Gardnera, zapoznanie z rodzajami inteligencji, wykorzystanie inteligencji wielorakiej we wspieraniu uzdolnień i rozwoju ucznia.

Prowadzący

mgr B. Kosińska

mgr J. Kenig

 

KOD SZKOLENIA

RP-42

JAK POMÓC DZIECKU Z WADĄ WYMOWY?

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciela przedszkoli

Zakres merytoryczny

Jak pomóc dziecku z wadą wymowy w przedszkolu. Metody i formy terapii oraz współpraca z nauczycielami.

Prowadzący

mgr M. Wojtowicz

 

KOD SZKOLENIA

RP-43

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli

Zakres merytoryczny

Rozwój mowy dziecka 0-6 r. ż. Prawidłowy przebieg rozwoju mowy
z uwzględnieniem uwarunkowań psychomotorycznych dziecka.

Prowadzący

mgr M. Wojtowicz

 

KOD SZKOLENIA

RP-44

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Czas trwania

2h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres merytoryczny

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka poprzez zabawy logopedyczne kl.0-III.

Prowadzący

mgr I. Krzywicka

mgr A. Piszczewska-Heins

 

KOD SZKOLENIA

RP-46

DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres merytoryczny

Dziecko z wadą słuchu w placówce oświatowej – prelekcja.

Prowadzący

mgr Alicja Balicka

 

KOD SZKOLENIA

RP-47

PRACA Z DZIECKIEM O WYJĄTKOWYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli

Zakres merytoryczny

Zdolne, utalentowane, twórcze – praca z dzieckiem o wyjątkowych potrzebach rozwojowych – charakterystyka dziecka zdolnego, utalentowanego, twórczego, wypracowanie wskazań do pracy
z dzieckiem o wyjątkowych potrzebach.

Prowadzący

mgr M. Łuczak

 

KOD SZKOLENIA

RP-48

WARSZTATY MOTYWACYJNE

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Warsztaty motywacyjne – zajęcia ułatwiające  rozpoznanie czym jest motywacja, określenie poziomu własnej motywacji, poznanie sposobów na zwiększenie poziomu motywacji.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

 

KOD SZKOLENIA

RP-49

SKUTECZNIEJ KOMUNIKUJĘ SIĘ

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Skuteczniej komunikuję się – zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne – komunikację werbalną i niewerbalną, asertywność, kreatywność.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

 

KOD SZKOLENIA

RP-50

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z UCZNIAMI

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Kształtowanie pozytywnych relacji z uczniami – zajęcia pozwalające rozpoznanie, na czym polega budowanie relacji, co jest ważne
w tworzeniu dobrych relacji z uczniem.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

 

KOD SZKOLENIA

RP-51

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Konflikty – jak je pozytywnie rozwiązywać w życiu i w pracy warsztaty ułatwiające rozpoznanie jak reaguję w sytuacji konfliktu, zapoznanie się z umiejętnościami ułatwiającymi rozwiązywanie konfliktów oraz  pozwalające poznać metody radzenia sobie z konfliktem.

Prowadzący

mgr Urszula Janota

 

KOD SZKOLENIA

RP-52

UCZEŃ W KRYZYSIE

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Uczeń w kryzysie – szkolenie ma  na celu zwiększenie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia wynikających z zaburzeń emocjonalnych lub sytuacji kryzysowych czy traumatycznych.

Prowadzący

mgr Jolanta Sajkowska,

mgr Izabela Wiltosz- Mozych

 

KOD SZKOLENIA

RP-53

METAFORA I BAJKA JAKO NOWATORSKIE METODY PRACY Z UCZNIEM

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Tajemnicze zaklęcie - metafora i bajka jako nowatorskie metody pracy z uczniem -  szkolenie pokazujące, że możliwe jest osiągnięcie, poprzez niekonwencjonalne metody posługiwania się bajką czy anegdotą,  pełniejszego wglądu w istotę problemu wychowawczego oraz znalezienie skuteczniejszego rozwiązania, aniżeli jego wielogodzinne wyjaśnienia oparte na logicznej argumentacji. Albowiem jak to wyraził Rabindranath Tagore „..umysł będący samą logiką jest jak nóż będący wyłącznie ostrzem. Kaleczy dłoń która chce się nim posłużyć.

Prowadzący

mgr Jolanta Sajkowska,

mgr Izabela Wiltosz- Mozych

 

KOD SZKOLENIA

RP-54

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czas trwania

3h.

Adresaci

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zakres merytoryczny

Daj sobie energię… - szkolenie ma na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Prowadzący

mgr Jolanta Sajkowska,

mgr Izabela Wiltosz- Mozych

KOD SZKOLENIA

RP-55

JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ?

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnicy na szkoleniu poznają:
1. Zagadnienia z zakresu źródeł i metod motywacji;
2. Techniki motywowania.

Prowadzący

Maria Czerwińska dyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, członkini grupy Superbelfrzy RP. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; pełni role trenera, mentora oraz kierownika w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej (Aktywna edukacja, Akademia uczniowska), w kursie e-learningowym oraz prowadząc szkolenia z Oceny Rozwojowej.

 

KOD SZKOLENIA

RP-56

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnicy na szkoleniu poznają:
1. Style zarządzania czasem;
2. Sposoby organizacji pracy własnej.

Prowadzący

Maria Czerwińska dyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, członkini grupy Superbelfrzy RP. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; pełni role trenera, mentora oraz kierownika w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej (Aktywna edukacja, Akademia uczniowska), w kursie e-learningowym oraz prowadząc szkolenia z Oceny Rozwojowej. /td>

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.

KOD SZKOLENIA

RP-57

METODY AKTYWIZUJĄCE UCZNIA W PROCESIE UCZENIA SIĘ

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnicy na szkoleniu poznają:
1. Rodzaje metod aktywizujących uczniów;
2. Zasady projektowania lekcji w kontekście metod aktywizujących.

Prowadzący

Maria Czerwińska dyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, członkini grupy Superbelfrzy RP. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty; pełni role trenera, mentora oraz kierownika w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej (Aktywna edukacja, Akademia uczniowska), w kursie e-learningowym oraz prowadząc szkolenia z Oceny Rozwojowej.

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.

KOD SZKOLENIA

RP-58

BUDOWANIE WIZERUNKU SZKOŁY I PROMOCJA PLACÓWKI

Czas trwania

6 x 4h.

Zakres merytoryczny

Tematyka:

 • Budowanie wizerunku poprzez identyfikację wizualną
 • Wykorzystanie zasobów szkoły do promocji placówki
 • Wykorzystanie atutów otoczenia lokalnego oraz tradycji szkoły jako narzędzi promocji.
 • Pozyskiwanie partnerów z otoczenia zewnętrznego do promocji szkoły
 • Analiza słabych i mocnych stron placówki
 • Budowanie strategii promocji szkoły
 • Promocja placówki w Internecie/mediach społecznościowych

Spodziewane efekty:

 • Przygotowanie planu promocji placówki
 • Analiza i weryfikacja narzędzi promocji szkoły oraz kanałów komunikacji z otoczeniem
 • Przygotowanie profesjonalnego profilu szkoły w mediach społecznościowych
 • Ujednolicenie i uaktualnienie materiałów graficznych placówki

Prowadzący

Ewa Bensz – z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, związana ze szkolnictwem wyższym. Prowadzi zajęcia z aktywizacji zawodowej, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami. Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę i wymianę doświadczeń. Specjalizuje się w szkoleniach dla rad pedagogicznych; m.in. z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

 

KOD SZKOLENIA

RP-59

AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Czas trwania

2 x 4h.

Zakres merytoryczny

Tematyka:

 • Wizerunek w mediach – zasady wystąpień publicznych
 • Budowanie wizerunku w sieci (personal branding)
 • Komunikacja z mediami, media relations

Spodziewane efekty

 • nauczenie się świadomego budowania i efektywnego zarządzania swoim wizerunkiem w kontaktach zawodowych, prywatnych oraz w relacjach z klientami,
 • przygotowanie do wystąpień i prezentacji publicznych w mediach, zasady udzielania wywiadu

Prowadzący

Ewa Bensz – z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, związana ze szkolnictwem wyższym. Prowadzi zajęcia z aktywizacji zawodowej, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami. Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę i wymianę doświadczeń. Specjalizuje się w szkoleniach dla rad pedagogicznych; m.in. z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

 

KOD SZKOLENIA

RP-60

TECHNIKI PAMIĘCIOWE I METODY SZYBKIEGO CZYTANIA

Czas trwania

2 x 4h.

Zakres merytoryczny

Tematyka:

Ćwiczenia mające na celu poprawienie sprawności czytelniczej oraz procesu uczenia się, według autorskiego programu ECU Efekt.

 • Eliminacja nawyków i błędów czytelniczych
 • Poszerzanie pola widzenia
 • Praca ze wskaźnikiem
 • Ćwiczenia zwiększające tempo czytania
 • Ćwiczenia zwiększające pamięć krótkotrwałą
 • Sposoby analizy tekstu – czytanie ze zrozumieniem
 • Techniki pamięciowe/mnemotechniki
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi

Spodziewane efekty:

 • Znajomość metody i techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania
 • Znajomość źródeł, czynników wpływających na tempo czytania oraz umiejętność poprawy efektywności czytania poprzez zastosowanie ćwiczeń
 • Znajomość metod pobudzenia kreatywności i wyobraźni oraz ich praktyczne wykorzystywanie w pracy pedagogicznej

Prowadzący

Ewa Bensz – z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, związana ze szkolnictwem wyższym. Prowadzi zajęcia z aktywizacji zawodowej, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami. Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę i wymianę doświadczeń. Specjalizuje się w szkoleniach dla rad pedagogicznych; m.in. z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

 

KOD SZKOLENIA

RP-61

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, WYPALENIEM ZAWODOWYM

Czas trwania

2 x 4h.

Zakres merytoryczny

Tematyka:

 • Odporność psychiczna – uwarunkowania osobowościowe
 • Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
 • Narządy zmysłów w procesie odreagowania stresu
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Różnicowanie zadań w pracy jako metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Osobowość a stres
 • Odporność na stres i wypalenie zawodowe – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

Przewidywane efekty:

 • Umiejętność przeciwdziałania skutkom nadmiernego stresu
 • Możliwość wykorzystywania technik relaksacyjnych

Umiejętność prowadzenia autodiagnozy sytuacji stresogennych

Prowadzący

Ewa Bensz – z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, związana ze szkolnictwem wyższym. Prowadzi zajęcia z aktywizacji zawodowej, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami. Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę i wymianę doświadczeń. Specjalizuje się w szkoleniach dla rad pedagogicznych; m.in. z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

 

KOD SZKOLENIA

RP-62

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, BUDOWANIE ZESPOŁU

Czas trwania

2 x 4h.

Zakres merytoryczny

Tematyka:

 • Grupa czy zespół? Efekty działania pracowników w zespole
 • Procesy etapu grupowego
 • Role w grupie
 • Elementy zarządzania projektami w realizacji zadań zespołowych
 • Komunikacja w zespole
 • Konflikt w zespole
 • Komunikat asertywny
 • Zasady tworzenia zespołów zadaniowych
 • Kontrola efektywności zadań w zespole

 Przewidywane efekty

 • Integracja zespołu
 • Identyfikacja ról grupowych
 • Wypracowanie metod pracy w zespołach projektowych

Wypracowanie umiejętności komunikacji w grupie oraz skutecznej realizacji zadań

Prowadzący

Ewa Bensz – z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, związana ze szkolnictwem wyższym. Prowadzi zajęcia z aktywizacji zawodowej, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami. Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę i wymianę doświadczeń. Specjalizuje się w szkoleniach dla rad pedagogicznych; m.in. z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

 

KOD SZKOLENIA

RP-63

TRENING KREATYWNOŚCI, WPROWADZENIE DO NEURODYDAKTYKI

Czas trwania

4 x 4h.

Zakres merytoryczny

Tematyka:

 • Możliwości percepcyjne mózgu
 • Mechanizm zapamiętywania
 • Techniki wspomagające efektywną naukę (żonglowanie)
 • Rola muzyki w procesie uczenia się
 • Techniki koncentracji
 • Synchronizacja półkul mózgowych
 • Ćwiczenia pobudzające kreatywność
 • Kreatywne sposoby prezentowania materiały

Przewidywane efekty:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kreatywnego prowadzenia lekcji
 • Znajomość ćwiczeń i gier aktywizujących
 • Umiejętność pobudzania potencjału kreatywnego wśród uczniów

Prowadzący

Ewa Bensz – z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, związana ze szkolnictwem wyższym. Prowadzi zajęcia z aktywizacji zawodowej, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami. Z powodzeniem łączy wiedzę akademicką ze swoimi kwalifikacjami trenerskimi, dzięki temu prowadzi zajęcia przede wszystkim w oparciu o proces uczenia się w grupie. Szkolenia prowadzone są w sposób warsztatowy, aktywny, z nastawieniem na współpracę i wymianę doświadczeń. Specjalizuje się w szkoleniach dla rad pedagogicznych; m.in. z zakresu neurodydaktyki, mnemotechnik, komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

 

KOD SZKOLENIA

RP-64

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ONLINE

Czas trwania

3 x 4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
- wyszukiwać w sieci Internet materiały przydatne do tworzenia interaktywnych ćwiczeń (zaawansowane wyszukiwanie informacji),
- założyć i skonfigurować swoje konto,
- wyszukiwać na wybranych platformach edukacyjnych interaktywne ćwiczenia, dołączyć je do własnego konta,
- modyfikować znalezione ćwiczenia,
- tworzyć swoje materiały interaktywne,
- udostępniać wykonane aplikacje (kody QR, SCORM, strony internetowe, blogi);
pozna także przydatne strony edukacyjne.

Prowadzący

Małgorzata Sznapka – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.

 

KOD SZKOLENIA

RP-65

ATRAKCYJNY PRZEKAZ TREŚCI – INFOGRAFIKI, MAPY MYŚLI, MEMY, INTERAKTYWNE OBRAZY

Czas trwania

2 x 4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
- wyszukiwać w sieci Internet materiały przydatne do tworzenia interaktywnych ćwiczeń (zaawansowane wyszukiwanie informacji),
- założyć i skonfigurować swoje konto,
- tworzyć swoje materiały i publikować

Prowadzący

Małgorzata Sznapka – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.

 

KOD SZKOLENIA

RP-66

PRACA W CHMURZE - WYKORZYSTANIE KONTA GMAIL

Czas trwania

3 x 4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
- tworzyć bezpieczne hasła,
- założyć i skonfigurować swoje konto pocztowe,
- stosować netykietę,
- wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, dołączać załączniki
- korzystać z usług Dysku Google – dokumenty, arkusze, prezentacje, formularze, kalendarz
- współpracować online nad dokumentami,
- wykorzystywać Dysk Google do przechowywania, publikowania i udostępniania plików i folderów,
- wyszukiwać w sieci Internet przydatne materiały (zaawansowane wyszukiwanie informacji).

Prowadzący

Małgorzata Sznapka – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.

 

KOD SZKOLENIA

RP-67

ŚWIAT PREZENTACJI – POWERPOINT, PREZI, EMAZE

Czas trwania

3 x 4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
- założyć konto w aplikacji Prezi, Emaze,
- korzystać z szablonów, grafiki, motywów i je modyfikować,
- dodawać do prezentacji teksty, grafiki i elementy multimedialne,
- tworzyć własne prezentacje, dodawać ścieżki, hiperłącza,
- zapisywać w różnych formatach i publikować prezentację.

Prowadzący

Małgorzata Sznapka – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.

 

KOD SZKOLENIA

RP-68

NARZĘDZIA INTERAKTYWNE W PRACY NAUCZYCIELA – QUIZY ONLINE

Czas trwania

4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
- założyć konto,
- samodzielnie tworzyć quizy
- publikować i udostępniać uczniom

Prowadzący

Małgorzata Sznapka – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.

 

KOD SZKOLENIA

RP-69

TIK W PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA

Czas trwania

3 x 4h.

Zakres merytoryczny

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:

- tworzyć krzyżówki, wykreślanki,

- puzzle,

- materiały interaktywne,

- mapy myśli;

pozna także przydatne strony edukacyjne.

Prowadzący

Małgorzata Sznapka – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel informatyki. Egzaminator ECDL. Latarnik Polski Cyfrowej. Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Specjalistka ICT w edukacji szkolnej, trenerka szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnych technologii.

 

KOD SZKOLENIA

RP-70

TECHNIKI TRENERSKIE W PRACY NAUCZYCIELA

Czas trwania

2 x 4h.

Zakres merytoryczny

Elementy:

 1. Biografia uczenia się
 2. Analiza czynników sprzyjających i nie sprzyjających
 3. Klasa jako grupa ucząca się, nauczyciel jako ekspert uczenia się
 4. Wzajemne motywowanie się w procesie grupowym
 5. Projektowanie przedsięwzięć edukacyjnych
 6. Przygotowanie materiałów do zajęć interaktywnych

Efekty:

1. Uczestnicy znają i wykorzystują zasady panowania rozwoju osobistego  zawodowego.

2. Uczestnicy znają i wykorzystują techniki trenerskie w budowaniu motywacji

3. Uczestnicy umieją zaprojektować sytuację edukacyjną sprzyjającą uczeniu się

Prowadzący

Małgorzata Suwaj socjolog, menadżer, samorządowiec, społecznik, trener. KUL – socjologia, Międzynarodowy Certyfikat TVU w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju.

 

KOD SZKOLENIA

RP-74

KARTKÓWKI XXI W., CZYLI WYKORZYSTANIE PLATFORM EDUKACYJNYCH KAHOOT I QUIZIZZ DO TWORZENIA NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH WERYFIKACJĘ WIEDZY UCZNIÓW W TRYBIE ON LINE

Czas trwania

3h.


Zakres merytoryczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Platformy edukacyjne umożliwiające tworzenie quizów on line, to bardzo sprytne rozwiązanie umożliwiające jednocześnie szybkie sprawdzenie wiedzy uczniów oraz takie zorganizowanie procesu dydaktycznego, by sprzyjał on aktywnemu uczeniu się. W czasie przeprowadzania quizu on line uczniowie wykorzystują tablety, smartfony lub komputery, tak więc działają w sprzyjającym i znanym im środowisku. Dla nauczyciela dodatkowym bonusem jest fakt otrzymania wyników natychmiast po zakończeniu testu. Platformy Kahoot i Quizizz mogą być wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli, bez względu na nauczany przedmiot. Z równie dobrym efektem można je stosować na lekcjach matematyki, biologii, przedsiębiorczości, języka polskiego, jak i języków obcych czy godzin wychowawczych.

W trakcie ćwiczeń warsztatowych nauczyciele:

-  zapoznają się z zasadami tworzenia własnych testów badających wiedzę uczniów na dwóch platformach edukacyjnych: Kahoot i Quizizz,

- stworzą i przeprowadzą  własny quiz wykorzystując platformy edukacyjne Kahoot i Quizizz

Prowadzący

Anna Kopeć, Agnieszka Szota, Ewa Konieczna - doradczynie metodyczne, Gliwicki Ośrodek Metodyczny

 

KOD SZKOLENIA

RP-75

RETORYKA PRAKTYCZNA. JAK UCZYĆ SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny
 • Czym jest retoryka?
 • Starożytna tradycja edukacji mówców.
 • Postawa, korygowanie złych nawyków związanych z wypowiedziami.
 • Elementy emisji głosu.
 • Teza i hipoteza: jak uczyć odróżniania i formułowania.
 • Sposoby argumentowania.
 • Kompozycja wypowiedzi.
 • Przykłady szkolnych użytkowych form retorycznych.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-76

RETORYKA PRAKTYCZNA. JAK UCZYĆ PRZEKONYWANIA

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny
 • Retoryka praktyczna a perswazja.
 • Etyka wypowiedzi: spór sofistów z Platonem i jego konsekwencje.
 • Konstrukcja tezy w wypowiedzi perswazyjnej.
 • Motywacje i nastawienie osobiste. Jak zadbać o „dobry klimat” rozmowy lub negocjacji.
 • Wypowiedzi perswazyjne w szkole. Do czego mogą służyć.
 • Ćwiczenia dla uczniów – wypowiadanie własnego zdania i przekonywanie do zmian.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

 

KOD SZKOLENIA

RP-77

PROGRAM WŁASNY

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny
 • Retoryka praktyczna a perswazja.
 • Etyka wypowiedzi: spór sofistów z Platonem i jego konsekwencje.
 • Konstrukcja tezy w wypowiedzi perswazyjnej.
 • Motywacje i nastawienie osobiste. Jak zadbać o „dobry klimat” rozmowy lub negocjacji.
 • Wypowiedzi perswazyjne w szkole. Do czego mogą służyć.
 • Ćwiczenia dla uczniów – wypowiadanie własnego zdania i przekonywanie do zmian.

Prowadzący

Maria Grażyna Szepe – doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

KOD SZKOLENIA

RP-78

PRZEMOC W SZKOLE I W DOMU - JAK JĄ ROZPOZNAĆ

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny Nauczyciele nabędą umiejętności rozpoznawania sygnałów, które mogą świadczyć o doznawaniu przemocy fizycznej i psychicznej przez ucznia zarówno w środowisku rodzinnym jak i rówieśniczym. Obejmować będzie zagadnienia cyberprzemocy oraz zagrożeń wynikających ze zjawiska „wymuszania” i „fali”. Uczestnicy nauczą się sposobów interwencji i procedur związanych z ochroną dziecka i siebie przed przemocą.

Prowadzący

Kamila Dercz – psychoterapeuta, pedagog, twórca metody Nauka mimo woli

 

KOD SZKOLENIA

RP-79

DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny Jak rozpoznać symptomy depresji? Czym różni się depresja dzieci i młodzieży a dorosłych? Dlaczego dzieci z depresją mają kłopoty w szkole? Jak odróżnić depresję u dziecka od zachowań opozycyjno - buntowniczych? Jak pomóc dziecku w depresji? Podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania wczesnych sygnałów choroby i ich objawów. Nauczą się mobilizować ucznia z depresją do aktywności oraz tworzyć bezpieczne warunki do nauki uwzględniające aktualne możliwości percepcyjne dziecka.

Prowadzący

Kamila Dercz – psychoterapeuta, pedagog, twórca metody Nauka mimo woli

 

KOD SZKOLENIA

RP-81

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny - przekazanie nauczycielom wiedzy na temat kategorii dzieci z trudnościami w nauce oraz aktów prawnych regulujących proces ich edukacji,
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z ukrytych dysfunkcji oraz
niepełnosprawności,
- analiza opinii oraz orzeczeń,
- wpływ deficytów rozwojowych na naukę poszczególnych przedmiotów,
- metody oraz formy pracy wykorzystywane w pracy z uczniem mającym
trudności edukacyjne wynikające z dysfunkcji oraz niepełnosprawności.
- sposoby dostosowania wymagań w zależności od rozpoznanych potrzeb i trudności ucznia

Prowadzący

Urszula Janota – PPP

KOD SZKOLENIA

RP-80

PEDAGOGIKA GESTALT

Czas trwania

2 x 5h.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich specjalności
Zakres merytoryczny Czy jakość relacji z uczniem ma wpływ na wyniki nauczania? Indywidualizacja nauczania jest podstawą współczesnej szkoły. Jak szybko rozpoznać u ucznia właściwy sposób na skuteczne „dotarcie” do niego? Uczestnicy warsztatów nauczą się rozpoznawać „style” i sposoby wchodzenia w relacje przez uczniów. Nauczą się także jak skutecznie wykorzystać tę wiedzę w procesie dydaktycznym.

Prowadzący

Kamila Dercz – psychoterapeuta, pedagog, twórca metody Nauka mimo woli

 

KOD SZKOLENIA

RP-82

DZIECKO Z FAS W SZKOLE

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Zakres merytoryczny Co to jest FAS; funkcjonowanie dziecka z FAS, metody postępowania i motywowania.

Prowadzący

Barbara Kosińska – PPP

 

KOD SZKOLENIA

RP-83

PRZEMOC EMOCJONALNA – OBJAWY I SKUTKI

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni, szkół podstawowych i gimnazjum
Zakres merytoryczny Objaw i skutki przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Jak  im przeciwdziałać  dla skuteczniejszego nawiązania kontaktu z uczniem.

Prowadzący

Agnieszka Wilczyńska – PPP

KOD SZKOLENIA

RP-84

Arteterapia w edukacji

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Czym jest arteterapia – podstawy prawne. Wykorzystanie poszczególnych metod arteterapeutycznych do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Tworzenie scenariuszy zajęć z elementami arteterapii.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

 

KOD SZKOLENIA

RP-85

Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu.

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Zasady tworzenia ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu.
Projektowanie ewaluacji - harmonogram.
Tworzenie narzędzi do ewaluacji – ankiety, wywiady,
Organizowanie przebiegu ewaluacji na placówce.
Zakończenie procesu ewaluacji- opracowanie raportu końcowego i wykorzystanie wniosków z ewaluacji do pracy.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

 

KOD SZKOLENIA

RP-86

Ewaluacja zewnętrzna w przedszkolu

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Podstawy prawne ewaluacji zewnętrznej.
Wymagania ewaluacyjne - poziomy wobec placówek.
Metody i sposoby ewaluacji zewnętrznej.
Wybór partnerów w ewaluacji.
Raport i wynikające z niego wnioski końcowe.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

KOD SZKOLENIA

RP-87

Nadzór pedagogiczny dyrektora: ewaluacja, kontrola,
wspomaganie

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Zapisy w podstawie prawnej.
Wymagania Państwa wobec placówek.
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w przedszkolu.
Kontrola i sposoby jej przeprowadzania.
Wspomaganie nauczycieli  – wybrane przykłady.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

KOD SZKOLENIA

RP-88

Metoda projektów w przedszkolu

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Sposoby konstruowania projektu edukacyjnego na poziomie przedszkola.
Praca przedszkolaków nad własnym projektem.
Ewaluacja projektu.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

KOD SZKOLENIA

RP-89

Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem przedszkolnym

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Na czym polega aktywizacja dzieci?
Przegląd metod aktywizujących.
Wybrane przykłady metod aktywizujących, opis i zastosowanie:
-metody integracyjne,
-metody tworzenia i definiowania pojęć,
-metody twórczego rozwiązywania problemów.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

KOD SZKOLENIA

RP-90

Współpraca przedszkola z rodzicami – przykłady dobrej praktyki

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele przedszkolni,
Zakres merytoryczny Podstawy prawne współpracy z rodzicami.
Rozpoznawanie oczekiwań rodziców.
Organizowanie wspólnych działań rodziców i nauczycieli.
Szkolenie Rady pedagogicznej „Rodzice w przedszkolu” – tworzenie scenariusza szkolenia.
Kodeks przedszkola przyjaznego rodzicom.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

KOD SZKOLENIA

RP-91

Rodzice w szkole

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Zakres merytoryczny Co wolno rodzicom w szkole – przepisy prawa.
Wybrane przykłady współpracy rodziców ze szkołami w krajach Unii Europejskiej.
Organizacja zebrań z rodzicami – przykłady dobrej praktyki.
Korespondencja szkoły z rodzicami – przykłady dobrej praktyki.
Szkolenia dla rodziców – przykłady.
Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

 

KOD SZKOLENIA

RP-92

Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Zakres merytoryczny Procedura regulująca awans zawodowy nauczycieli – na podstawie obowiązującej podstawy prawnej.
Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Nauczyciel przed spotkaniem z komisją egzaminacyjną i komisją kwalifikacyjną.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

KOD SZKOLENIA

RP-93

Sposoby motywowania dzieci w przedszkolu

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum
Zakres merytoryczny Wpływ motywacji na osobowość dziecka przedszkolnego.
Rodzaje motywacji i ich wykorzystanie w przedszkolu.
Jak skutecznie motywować swojego przedszkolaka – przykłady dobrych praktyk.

Prowadzący

Renata Kluska - wieloletni dyrektor PM Nr 25 w Gliwicach, aktualnie wicedyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Edukator Programu "Nowa Szkoła".
Od 2003 r do nadal ekspert w Awansie zawodowym nauczycieli.
Ekspert dobrych zmian w oświacie.
Autorka wielu publikacji ogólnopolskich.

Mariola Jugowiec - wieloletni dyrektor PM Nr 6 w Gliwicach, aktualnie dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 2.
Pasjonuje się edukacją małego dziecka.
W jej kręgu zainteresowań jest informatyka, turystyka, taniec i literatura.

 

KOD SZKOLENIA

RP-94

Agresja w przedszkolu i szkole podstawowej. Gry i zabawy ruchowe przydatne w rozładowaniu  agresji u dzieci.

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.
Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją, nazywanie tych uczuć;
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjami;
 • prezentacja zabaw mających na celu rozładowanie agresji u dzieci;
 • wykorzystanie nabytej wiedzy  w codziennej pracy z dziećmi.

Prowadzący

Grażyna Ryba - nauczyciel przedszkola w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach. Nauczyciel – konsultant ROM-E METIS w Katowicach, w latach 2009-2015. Specjalizacja: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, rytmików, wychowawców świetlic, terapeutów zajęciowych.

 

KOD SZKOLENIA

RP-95

Róbmy koło bawmy się wesoło - zabawy muzyczne ogólnorozwojowe i nie tylko.

Czas trwania

4h.

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.
Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez odpowiedni  dobór zabaw muzyczno – ruchowych oraz ogólnorozwojowych;
 • prezentacja i aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno - ruchowych, prostych tańcach dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • akompaniowanie i gra na instrumentach niemelodycznych.

Prowadzący

Grażyna Ryba - nauczyciel przedszkola w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach. Nauczyciel – konsultant ROM-E METIS w Katowicach, w latach 2009-2015. Specjalizacja: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, rytmików, wychowawców świetlic, terapeutów zajęciowych.

 

KOD SZKOLENIA

RP-96

Kreatywna praca z dzieckiem- zabawy twórcze, rozwijające wyobraźnię, koncentrację uwagi dla dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.
Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • praktyczne zaznajomienie uczestników warsztatów z przykładami zabaw rozwijających wyobraźnię , myślenie twórcze;
 • zaprezentowanie zabaw prowokujących różne drogi oraz strategie rozwiązań rozwijających fantazję i pomysłowość;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe pomysły ćwiczeń i zabaw.

Prowadzący

Grażyna Ryba - nauczyciel przedszkola w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach. Nauczyciel – konsultant ROM-E METIS w Katowicach, w latach 2009-2015. Specjalizacja: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, rytmików, wychowawców świetlic, terapeutów zajęciowych.

 

KOD SZKOLENIA

RP-97

Kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola. Jak rozmawiać z „trudnym” rodzicem.

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.
Zakres merytoryczny

Szkolenie warsztatowe:

 • uświadomienie błędów i barier komunikacyjnych zakłócających skuteczne porozumiewanie się z rodzicami;
 • nabycie umiejętności poprawnego porozumiewania się z rodzicami;
 • przekazanie w formie warsztatowej wiedzy na temat skutecznej komunikacji;
 • zaznajomienie z technikami psychologicznymi rozwijającymi prawidłowe relacje rodzic – nauczyciel. 

Prowadzący

Grażyna Ryba - nauczyciel przedszkola w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach. Nauczyciel – konsultant ROM-E METIS w Katowicach, w latach 2009-2015. Specjalizacja: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, rytmików, wychowawców świetlic, terapeutów zajęciowych.

 

KOD SZKOLENIA

RP-98

Techniki nauki czytania i pisania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania

3h.

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Zakres merytoryczny
 • zapoznanie z metodami nauki czytania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • omówienie sposobów  zastosowania konkretnych metod  w grupie przedszkolnej
 • poszerzenie wiedzy  na temat metod i nowych koncepcji w nauce czytania.

Prowadzący

Grażyna Ryba - nauczyciel przedszkola w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach. Nauczyciel – konsultant ROM-E METIS w Katowicach, w latach 2009-2015. Specjalizacja: prowadzenie warsztatów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, logopedów, rytmików, wychowawców świetlic, terapeutów zajęciowych.

 

KOD SZKOLENIA

RP-99

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz ze specyficznymi trudnościami w zachowaniu.

Czas trwania

3h + 2h konsultacji.

Adresaci: Nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Zakres merytoryczny
 • Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera.
 • Ogólne zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera.
 • Dlaczego TAK się zachowują? Interpretacje niepożądanych zachowań uczniów ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera.
 • Strategie postępowania w sytuacjach trudnych.
 • Prośby ucznia ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Prowadzący

Anita Wieloch - Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

 

KOD SZKOLENIA

RP-100

Jak być dobrym wychowawcą w przedszkolu - pomóc dziecku z trudnościami w zachowaniu (zaburzenia emocjonalne, ADHD, spektrum autyzmu).

Czas trwania

2h + 2h konsultacji.

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli
Zakres merytoryczny
 • Osobowość dobrego wychowawcy.
 • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Zaburzenia emocjonalne – jak rozpoznać u dziecka w przedszkolu i jak pomóc.
 • Wybrane zachowania charakterystyczne dla spektrum autyzmu i ADHD – jak reagować aby deeskalować.
 • Sposoby radzenia sobie ze zbyt silnymi emocjami.

Prowadzący

Anita Wieloch - Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

 

KOD SZKOLENIA

RP-101

Nazwa szkolenia: Zaburzenia zachowania u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - jak sobie z nimi radzić.

Czas trwania

3h warsztatów + 2h konsultacji.

Adresaci: nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Zakres merytoryczny
 • Rozumienie pojęcia Specjalne Potrzeby Edukacyjne, kryteria diagnostyczne Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.
 • Zaburzenia zachowania u ucznia z ADHD – strategie postępowania.
 • Zaburzenia emocjonalne – jak rozpoznać i pomóc dziecku.
 • Zaburzenia zachowania u ucznia ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera
  – jak reagować i jak modelować pożądane zachowania.
 • Zintegrowane działania mające na celu deeskalację trudnych zachowań uczniów
  – postawy rodziców a współpraca z nauczycielami.

Prowadzący

Anita Wieloch - Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.