POLITYKA OŚWIATOWA PAŃSTWA

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do  szkół  i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

1) w zakresie kontroli:

a) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- "Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019";
- "Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych";

d) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

- "Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami"

2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych - w zakresie  wymagań:

- „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

- „Kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2017/2018 monitorowanie będzie obejmowało:

- „Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach”

- Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół".


Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dokonuję zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.58.2016.DB z 7 lipca 2016 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 otrzymują brzmienie:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

w zakresie kontroli:

1. w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

- „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

2. w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

„Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”

w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie  wymagań:

- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

- „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.


Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 – Rok Otwartej Szkoły

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

 – Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza – mówi szefowa MEN, która ustaliła dzisiaj kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

 Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym .

 Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:

 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych


Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument 2013 r., który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Z powyższymi zagadnieniami wiążą się podane w dokumencie tematy kontroli planowych oraz zakresy ewaluacji szkół i placówek. Będą one realizowane przez kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają znaczenie także dla planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Po zmianie przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie m.in. wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Placówki te w nadchodzącym roku szkolnym mają zatem obowiązek udostępnienia nauczycielom oferty doskonalenia obejmującej zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia realizowanej polityki edukacyjnej.

W roku szkolnym 2013/2014, monitorowaniu zostanie poddany proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach oraz wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Załącznik 1 – Kierunki polityki oświatowej państwa.

Załącznik 2 – aneks nr 1 do „Kierunków polityko oświatowej państwa”.

Załącznik 3 – aneks nr 2 do „Kierunków polityko oświatowej państwa”.