„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2011 – 30.04.2013

Całkowita wartość projektu: 683.974,00

Wartość dofinansowania: 683.974,00

Beneficjenci projektu: 582 uczniów i uczennic  gliwickich gimnazjów

Opis działań projektowych:

Celem głównym projektu było wzmocnienie kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Działania zaplanowane w ramach projektu objęły:

  • utworzenie i prowadzenie portalu doradztwa zawodowego,
  • opracowanie poradnika „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”,
  • przeprowadzenie pozalekcyjnych grupowych i indywidualnych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • przeprowadzenie 15 wycieczek poświęconych orientacji zawodowej,
  • organizacja imprez wzmacniających aktywny udział uczennic i uczniów w projekcie (udział w Targach Edukacyjnych – kompleksowa oferta edukacyjna miasta Gliwice, festyn rodzinny „Dzień ciekawego zawodu”, konkurs „Moja kariera – mój zawód”)