„Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji projektu: 01.02.2011-30.09.2012

Całkowita wartość projektu: 373 640,00

Wartość dofinansowania: 373 640,00

Beneficjenci projektu: projekt badawczy nie zakładający bezpośredniego wsparcia dla określonej grupy beneficjentów

Opis działań projektowych:

Celem głównym projektu było dokładne zdiagnozowanie i zanalizowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy. Działania zaplanowane w ramach projektu objęły:

  • działania w obszarze badawczo – analitycznym:

- opracowanie szczegółowej metodologii badań oraz 9 narzędzi badawczych,

- wytypowanie 216 potencjalnych respondentów wśród gliwickich pracodawców

- przeprowadzenie badań wśród przedstawicieli systemu oświaty, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- przeprowadzenie 4000 badań ankietowych wśród młodzieży gliwickich szkół ponadgimnazjalnych,

- organizacja i przeprowadzenie 8 spotkań składających się z zespołów w składzie dyrektorzy + nauczyciele + doradcy + pedagodzy,

- zorganizowanie panelu ekspertów na którego zaproszono przedstawicieli przedsiębiorców, rzemieślników, pracowników naukowych zajmujący się rynkiem pracy i jego trendami, przedstawicieli PUP oraz przedstawicieli systemu oświaty w Gliwicach,

  • utworzenie strony internetowej Gliwicki Portal Rynku Pracy: www.gprp.pl
  • opracowanie oraz wydanie całościowego raportu z przeprowadzonych badań pt. „Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy a gliwicki system oświaty” pod redakcją: prof. dr. hab. Jana Kaźmierczaka, dr Agaty Pradeli, Anny Wilińskiej; (recenzja naukową: prof. dr hab. Barbara Kożusznik z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. inż. prof. PŚL. Jan Brzóska z Politechniki Śląskiej).