„Lepsza kadra – lepsza szkoła”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Okres realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.06.2012

Całkowita wartość projektu: 652.684,00

Wartość dofinansowania: 554.781,40

Beneficjenci projektu: 253 nauczycieli  uczących w gliwickich szkołach

Opis działań projektowych:

Projekt był  realizowany na podstawie umowy  o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a miastem Gliwice. Celem głównym projektu był  wzrost kompetencji językowych, informatycznych,  społecznych, menadżerskich i antydyskryminacyjnych gliwickich nauczycieli. W ramach działań projektowych zaplanowano:

  • intensywny kurs języka angielskiego dla 105 nauczycieli,
  • egzamin First Certyficate in English dla 30 nauczycieli
  • kurs doskonalący "Wykorzystanie technologii informacyjnych w dydaktyce” dla 30 nauczycieli
  • kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” dla 25 nauczycieli,
  • kurs doskonalący „Gender mainstreaming –rola szkół i przedszkoli”  dla 89 nauczycieli
  • wydanie publikacji poprojektowej zawierającej materiały dydaktyczne  wypracowane w ramach projektu