„Od abstrakcji do konkretu!”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2009 – 31.07.2011

Całkowita wartość projektu: 873 264,00

Wartość dofinansowania: 873 264,00

Beneficjenci projektu: 405 uczniów klas IV-VI gliwickich szkół podstawowych:

Opis działań projektowych:

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI gliwickich szkół podstawowych poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Działania zaplanowane w ramach projektu objęły:

  • organizację zajęć matematyczno-przyrodniczych,
  • organizację wyjazdów naukowych,
  • organizację międzyszkolnych turniejów wiedzy i umiejętności.