„Stawiam na naukę!”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1.07.2012 – 30.06.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 1 958 989,80

Wartość dofinansowania: 1 958 989,80

Beneficjenci projektu: 1820 uczniów klas I-III gliwickich szkół podstawowych

Opis działań projektowych:

Projektem  objęto 938 uczennic i 882 uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice. Projekt został ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i miał na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia. Działania zaplanowane w ramach projektu objęły:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne);
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych (nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski);
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • gimnastykę  korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych - sportowe;
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych ( hipoterapię, dogoterapię, terapię z zastosowaniem sprzętu do Biofeedbacku).