„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 31.03.2012

Całkowita wartość projektu: 529.089,00

Wartość dofinansowania: 529.089,00

Beneficjenci projektu: 52 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w gliwickich szkołach

Opis działań projektowych:

Celem głównym projektu było opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmujących organizację staży zakończonych sformułowaniem wniosków i rekomendacji.  W ramach działań projektowych:

  • zorganizowano staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych odbywane na terenie 12 lokalnych przedsiębiorstw,
  • zorganizowano wyjazdy studyjne do wiodących polskich firm
  • zorganizowano warsztaty doskonalące dla nauczycieli
  • wdano poradnik metodyczny do nauczania przedmiotów zawodowych
  • zakupiono dla nauczycieli pomoce dydaktyczne